Classificació

GrupSubgrupCategoriaDuradaDenominació del Subgrup

A1EIndefinidaDesmuntatges i buidatges

2EIndefinidaEsplanacions

3EIndefinidaPedreres

4EIndefinidaPous i galeries

B1EIndefinidaDe fàbrica o formigó en massa

2EIndefinidaDe formigó armat

C-BIndefinidaEDIFICACIONS

1BIndefinidaDemolicions

2BIndefinidaEstructura de fàbrica o formigó

3BIndefinidaEstructures metàl·liques

4BIndefinidaFeines de paleta, estucats i revestiments

5BIndefinidaFeines de pedrera i marbre

6BIndefinidaPaviments, enllosats i enrajolats

7BIndefinidaAïllaments i impermeabilitzacions

8BIndefinidaFusteria

9BIndefinidaTancaments metàl·lics

E1FIndefinidaAbastaments i sanejaments

4FIndefinidaSèquies i desguassos

5FIndefinidaDefenses de marges i canalitzacions

7FIndefinidaObres hidràuliques sense qualificació específica

G3DIndefinidaAmb ferms de formigó hidràulic

4EIndefinidaAmb ferms de mescles bituminoses

5BIndefinidaSenyalitzacions i abalisaments de vials

6FIndefinidaObres vials sense qualificació específica

I1EIndefinidaEnllumenats, il·luminacions i balises lluminoses

5EIndefinidaCentres de transformació i distribució en alta tensió

6DIndefinidaDistribució de baixa tensió

9EIndefinidaInstal·lacions elèctriques sense qualificació específica

K6CIndefinidaJardineria i plantacions

O2DIndefinidaConservació i manteniment de carreteres, pistes, autopistes, autovies i calçades

3DIndefinidaConservació i manteniment de xarxes d’aigua i sanejament

P1DIndefinidaManteniment i reparació d’equips i instal·lacions elèctriques i electròniques

U1CIndefinidaServeis de neteja en general