Compromís i sostenibilitat amb el medi ambient

En compliment dels objectius marcats en matèria de qualitat, seguretat i mediambient, és té una acurada atenció en l’utilització de materials i equipaments de treball degudament homologats i no contaminants, incorporant allí on sigui possible materials reciclats que ofereixin totes les garanties i condicions estètiques i funcionals establertes.

Els mitjans i materials propis de l’empresa es mantenen en perfecte estat de conservació, per a que el seu funcionament sempre sigui adequat i la seguretat dels mateixos òptima.

L’utilització de materials no contaminants i la especial cura en la gestió i retirada de totes les restes de materials dels diferents serveis, són directament vinculats en la política de mediambient establerta per CONTREGISA. En la memòria mediambiental es detalla més acuradament les accions a seguir per al tractament de tots els consumibles i residus generats de la execució dels projectes.

Sense perjudici dels materials assenyalats al plec de condicions dels projectes que li encomanin, CONTREGISA, treballa per incorporar propostes de millora d’altres de nous que, prèvia revisió i aprovació per part de la direcció facultativa, poden optimitzar la qualitat i el bon fi dels projectes.