Mitjans propis de l'empresa

Mitjans humans

En totes les accions que realitza l’empresa el factor humà és completament primordial, per això la formació i els procediments establerts en totes les actuacions han d’ésser realitzades a la perfecció.
Per als serveis que ofereix CONTREGISA es disposa i reforça la seva plantilla amb personal format i informat per a l’execució dels treballs amb la màxima seguretat, garantint la qualitat del servei sense afectar en cap cas el medi ambient.

Alhora, la realització de qualsevol servei, garantint l’ocupació laboral a un equip humà consolidat i fomenta la necessitat de contractació de personal aturat.

Es considera en especial importància alhora de la incorporació de personal per a la realització de les obres, el fet que sigui resident a les Terres de l’Ebre, que estiguin en situació d’atur així com personal amb risc d’exclusió social, sense que aquest fet pugui afectar negativament les tasques a desenvolupar per als serveis de l’empresa.

Es disposa sempre de personal necessari per als serveis de construcció això com del necessari per cobrir possibles baixes, vacances, rotacions amb la resta de personal de l’empresa e imprevistos que pugin sortir durant el decurs dels serveis.

Mitjans tecnològics

Afortunadament en l’actualitat podem disposar de mitjans tecnològics que permeten execució de treballs amb una major eficàcia, seguretat i rapidesa. Des de CONTREGISA es mira acuradament totes aquelles millores tecnològiques que sense tenir impacte amb el medi, ens permetin desenvolupar els serveis amb major eficiència en tots els aspectes.

La recerca i desenvolupament de tots aquells mitjans i tècniques de nova generació són presents en tots els àmbits de l’empresa, tant a l’administració i gestió com la producció, a través d’aquests mitjans i les accions amb l’experiència professional obtinguda podem optimitzar la qualitat del servei.
CONTREGISA, declara tenir en l’actualitat tots aquells mitjans tècnics i de control necessaris per a poder realitzar l’execució de projectes de rellevant magnitud. Tots aquells mitjans, sense perjudici d’altres de nous, dels quals CONTREGISA té a disposició, queden detallats a continuació:
Descripció de magatzem de control, tallers, oficina, maquinaria pesada, vehicles i eines adscrites als serveis de l’empresa.

Bases de control

Oficines centrals ubicades a la ciutat d’Amposta, al Polígon Tosses, parcel·la nº 6, c/ Berlin. Disposa de 150 m2 aproximadament, amb tots els sistemes tecnològics adequats per a tenir un sistema de gestió i control preparat per assolir els objectius marcats.

A la mateixa nau de les oficines, disposem d’un magatzem de vehicles, camions, maquinaria, eines, utillatge i altres restes de materials; així com taller propi per a reparacions de la maquinària.