Maquinària i vehícles

A continuació és detalla sense excloure’n d’altres, la maquinària i vehicles que s’adscriuen als serveis que CONSTRUCCIONES 3G S.A. (CONTREGISA) realitza. Tots aquests medis de transport i eines són homologats, es revisen periòdicament i estan al dia en totes les revisions obligatòries i reglamentàries, per minimitzar l’impacte ambiental.