Què fem. Obres i serveis

Obres

 • Urbanitzacions i obra civil
 • Moviments de terres
  • Desmuntatge i buidatges
  • Esplanacions
  • Pedreres
  • Pous i galeries
 • Ponts i viaductes i grans estructures
  • De fàbrica o formigó en massa
  • De formigó armat
 • Edificacions
 • Obres hidràuliques
  • Abastaments i sanejaments
  • Sèquies i desguassos
  • Defenses de marges i canalitzacions
 • Instal·lacions elèctriques
  • Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses
  • Distribució de baixa tensió
 • Vials i pistes
  • Amb ferms de formigó hidràulic
  • Amb ferms de mescles bituminoses
  • Amb ferms de regs asfàltics
  • Amb ferms de peces prefabricades
  • Senyalitzacions i abalisaments de vials
 • Jardineria i plantacions

Serveis i manteniments

 • Serveis de conservació i manteniment de bens immobles
 • Serveis de manteniment i reparació d'equips i instal·lacions
 • Serveis generals