Moviments de terres i afermats.


Els complets equips dels quals disposem per a moviments de terres (aportació i/o extracció), anivellants, explanacions i compactacions, ens permetes executar des de carrers i camins fins a carreteres, camps de futbol ,...

A CONTREGISA també disposem de tot l'equip necessari per l'execució de regs asfàltics i mescles bituminoses.

Els regs asfàltics es componen de capes formades per gravetes i emulsions bituminoses i es poden executar amb una capa (STS), dos capes (DTS) o tres capes (TTS), sent sempre una alternativa més conòmica als asfalts convencionals però igualment vàlida.